Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc

 

Trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862. 633

Email: vannghevinhphuc@gmail.com

I. LÃNH ĐẠO

Chủ tịch: Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh)

Điện thoại: 0211.3712.135

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Vĩnh Phúc theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

Điện thoại: 0211.3712.131

Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật; phụ trách, thực hiện các công tác chuyên môn theo sự phân công của Chủ tịch Hội.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật;

Hội nằm trong đội ngũ công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ và sự quản lý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

Hội hoạt động theo đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Hội là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, thành viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Nhiệm vụ

a. Tập hợp, bồi dưỡng lực lượng sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật trong tỉnh;

Tập trung phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu sáng tác, đặc biệt là những tài năng trẻ, hội viên người dân tộc thiểu số; đoàn kết thành đội ngũ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước, có ý chí mạnh mẽ, có ý thức tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, phản ánh sâu sắc, sinh động, chân thực cuộc sống xã hội, trước hết là phản ánh hiện thực xây dựng và phát triển của địa phương trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội;

Góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

b. Tích cực khai thác, bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hoá, văn nghệ truyền thống của địa phương. Phổ biến các tác phẩm văn nghệ trong tỉnh. Giới thiệu có chọn lọc những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu trong nước và tinh hoa văn hoá thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức các giá trị tinh thần ngày càng cao của công chúng.

c. Không ngừng nâng cao trình độ chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết về văn hóa, văn học, nghệ thuật cho cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ;

Bám sát mọi hoạt động thực tiễn của Nhân dân, đẩy mạnh các sinh hoạt về học thuật, lý luận, phê bình để nâng cao trình độ nghề nghiệp;

Trao đổi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các hội bạn, sự giúp đỡ của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ của Hội.

d. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ở địa phương và Trung ương xây dựng cơ chế, chính sách về văn hoá, văn học, nghệ thuật. Tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần, vật chất, khích lệ cao nhất tinh thần sáng tạo của hội viên, văn nghệ sĩ;

Hội được cấp kinh phí để hoạt động và hỗ trợ, đầu tư cho văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước, đáp ứng nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa, tinh thần ngày càng cao của Nhân dân.

 

  • Xem nội dung dữ liệu nền

Thư viện Video

Khai mạc Triển lãm Gốm và Sách với chủ đề “Lửa ấm làng quê”
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Vĩnh Phúc - Bản hòa âm đất nước
Truyện ngắn: Trên chuyến tàu đêm - Tác giả: Minh Ánh
Gặp gỡ tác giả bài xẩm: Vĩnh Phúc tang tình
Bến trăng - Nhạc: Minh Đoàn, thơ: Hải Thanh, trình bày: Anh Tuấn
Truyện ngắn: Người vắng mặt của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương
Truyện ngắn: Khoảng trời riêng; Đồng tiền rách của nhà văn Xuân Mai
Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc