Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

        1. Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh)

         2. Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

         3. Nguyễn Ngọc Tung

         4. Phùng Kim Trọng

         5. Lâm Thị Đào Tiên

         6. Đỗ Thị Cúc

         7. Nguyễn Đăng Khoa

         8. Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

         9. Đinh Việt Hùng

BAN THƯỜNG VỤ

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

1.  Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh

2.  Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

3.  Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

 

THƯỜNG TRỰC

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

1.  Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh) - Chủ tịch Hội

         2.   Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội

 

CHI HỘI TRƯỞNG CÁC CHI HỘI CHUYÊN NGÀNH

 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

        1. Phùng Kim Trọng - Chi hội trưởng Chi hội Văn xuôi

        2.  Nguyễn Ngọc Tung - Chi hội trưởng Chi hội Thơ

        3. Đỗ Thị Cúc - Chi hội trưởng Chi hội Lý luận Phê bình - Văn nghệ dân gian

        4. Nguyễn Đăng Khoa - Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc - Sân khấu

        5. Đinh Việt Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh

        6. Lâm Đào Tiên - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật

 

NGƯỜI PHÁT NGÔN

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

         Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh) - Chủ tịch Hội

 

  • Xem nội dung dữ liệu nền

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc