Thể lệ Cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 02 /KH-HNB ngày 05 tháng 01 năm 2024)
 
I. TÊN CUỘC THI
Cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024.
II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU TÁC PHẨM BÁO CHÍ THAM GIA CUỘC THI
1. Nội dung
Các tác phẩm tham gia Cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024 đáp ứng các yêu cầu sau:
- Tác phẩm tham gia Cuộc thi là tác phẩm báo chí có chất lượng cao tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và từng năm; các chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình của Trung ương, của tỉnh; góp phần đưa các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đi vào cuộc sống, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ tỉnh đến huyện, đến xã; góp phần chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”; phát huy được sức mạnh của toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng cùng chung sức xây dựng nông thôn Vĩnh Phúc trở thành miền quê đáng sống.
- Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng… của những xã xây dựng nông thôn mới; những mô hình, điển hình tiên tiến; những xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 và có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
- Tuyên truyền các mô hình của các địa phương phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân và cộng động dân cư, huy động tốt các nguồn lực, các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện chương trình.
- Tuyên truyền các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân; các mô hình bảo vệ môi trường, chỉnh trang xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.
- Ưu tiên tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các cấp, các ngành và Nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình.
2. Yêu cầu
a. Đối tượng tham dự
* Về tác giả: Là các nhà báo chuyên nghiệp (ở các cơ quan báo chí) và cộng tác viên báo chí trong và ngoài tỉnh.
- Tác giả tham dự giải: Không vi phạm pháp luật, không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tổ chức cuộc thi.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tham dự cuộc thi thì không chấm, biểu quyết xếp giải đối với tác phẩm của mình.
- Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm để tham dự cuộc thi ở mỗi loại hình báo chí.
* Về tác phẩm: Các tác phẩm báo chí được xét gồm: Báo in (bài phản ánh, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra, ký báo chí). Báo phát thanh (bài phản ánh; bình luận, chuyên luận vấn đề sự kiện; phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra). Báo hình (phóng sự thời sự, phóng sự chuyên đề, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, tọa đàm vấn đề sự kiện, ký sự truyền hình, phim tài liệu). Báo điện tử (bài phản ánh, bình luận, tọa đàm, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí). Ảnh báo chí (ảnh đơn, phóng sự ảnh, chùm ảnh).
- Tác phẩm báo chí tham gia Cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024 phải là tác phẩm đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản; trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Hội Nhà báo tỉnh.
Lưu ý: Không xét chọn các tác phẩm đã đạt giải “Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc” và các cuộc thi báo chí khác.
b. Thể thức gửi tác phẩm
- Quy định chung:
+ Tác phẩm tham dự của các tác giả ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024, họ tên, bút danh, số điện thoại liên hệ, số tài khoản ngân hàng, đơn vị công tác hoặc nơi cư trú của tác giả, tên tác phẩm, ngày, tháng, năm, số báo đăng đối với báo in, báo điện tử, phát sóng đối với báo hình, báo phát thanh. Hồ sơ tác phẩm tham dự có xác nhận của lãnh đạo cơ quan tác giả công tác hoặc lãnh đạo cơ quan báo chí đăng tải tác phẩm.
+ Tác phẩm tham dự: Không trả lại tác giả, Ban Tổ chức lưu hồ sơ các tác phẩm tham dự.
- Quy định cụ thể:
+ Đối với báo in: Tác giả gửi bài dự thi ngoài phô tô bản gốc bài báo và măngséc tờ báo đăng bài, nộp kèm 01 bản bài dự thi in trên giấy khổ A4. Mỗi tác phẩm tham dự là một hoặc một loạt bài. Bài tham dự không quá 2.000 từ; đối với loạt bài nhiều kỳ không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.600 từ. Trường hợp đặc biệt do Ban Tổ chức cuộc thi xem xét quyết định.
+ Đối với báo phát thanh: Tác phẩm phát thanh được lưu trong USB hoặc chuyển file qua mạng phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động nền và âm nhạc. Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự phát thanh không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Tác giả nộp kèm 01 bản bài dự thi in trên giấy khổ A4 (ghi rõ nội dung người nói, trả lời phỏng vấn).
+ Đối với báo truyền hình: Tác phẩm truyền hình phải thể hiện đặc trưng của loại hình truyền hình (hình ảnh, âm thanh, đọc lời bình phải đạt yêu cầu chất lượng). Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự truyền hình không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Các tác giả dự thi gửi tác phẩm được lưu trong USB hoặc chuyển file qua mạng. Tác giả nộp kèm 01 bản bài dự thi in trên giấy khổ A4 (ghi rõ nội dung người trả lời phỏng vấn).
+ Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu viết riêng cho cổng, trang thông tin điện tử tổng hợp, báo điện tử (không xét tác phẩm lấy từ báo in); tác phẩm thể hiện đặc trưng của báo điện tử là ngắn gọn, có tính liên kết. Tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản sao in chính gốc, đồng thời gửi kèm 01 bản bài dự thi in trên giấy khổ A4; dẫn đường link trong hồ sơ gửi dự thi.
+ Đối với ảnh báo chí: Ảnh đơn, các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Mỗi chùm ảnh, phóng sự ảnh có ít nhất 3 ảnh (ảnh cỡ 18x24 cm); không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.
3. Thời gian tác phẩm dự thi
- Thời gian đăng tải, phát sóng tác phẩm tham gia Cuộc thi: Tính từ ngày 02/12/2023 đến ngày 31/10/2024.
- Thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 11/11/2024 (theo dấu bưu điện).
- Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tháng 12 năm 2024.
III. VỀ LOẠI HÌNH, CƠ CẤU, GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG
1. Loại hình: Báo truyền hình, báo phát thanh, báo in, báo điện tử, ảnh báo chí.
2. Cơ cấu: Mỗi loại hình báo chí gồm có giải A, B, C, Khuyến khích.
3. Giá trị giải thưởng
- Giải A: 4.000.000 đồng.
- Giải B: 3.000.000 đồng.
- Giải C: 2.000.000 đồng.
- Giải Khuyến khích: 1.500.000 đồng.
4. Hình thức thưởng: Tặng Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng.
IV. QUY TRÌNH, THỦ TỤC, THỜI GIAN XÉT CHỌN TÁC PHẨM
- Các chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận các tác phẩm tham dự thi của phóng viên, cộng tác viên thuộc đơn vị mình tiến hành sơ tuyển tác phẩm vòng loại, sau đó gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc).
- Đối với các tác giả không phải là phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí thì gửi tác phẩm trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc).
Hạn cuối cùng: Ngày 11/11/2024 (theo dấu bưu điện).
Địa chỉ: Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Ngô Thị Ngọc Nhâm - Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0986.691.237.
Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, các chi hội nhà báo; các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc và các cơ quan khối tuyên truyền tỉnh, huyện, thành phố phổ biến rộng rãi Thể lệ tới các nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, các cộng tác viên, các tầng lớp nhân dân nắm được nội dung tham dự Cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024, góp phần vào thành công của Cuộc thi.             
 
Lọc thông báo
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách thông báo
  • Xem nội dung thông báo

Hệ thống văn bản

Thư viện Video

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Vĩnh Phúc - Bản hòa âm đất nước
Truyện ngắn: Trên chuyến tàu đêm - Tác giả: Minh Ánh
Gặp gỡ tác giả bài xẩm: Vĩnh Phúc tang tình
Bến trăng - Nhạc: Minh Đoàn, thơ: Hải Thanh, trình bày: Anh Tuấn
Truyện ngắn: Người vắng mặt của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương
Truyện ngắn: Khoảng trời riêng; Đồng tiền rách của nhà văn Xuân Mai
Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc