KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc
UBND TỈNH VĨNH PHÚC
HỘI NHÀ BÁO
 
 
 
 
Số:         /KH-HNB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
                               Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 3 năm 2024
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang
và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc
 
Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, vai trò to lớn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và thành tựu qua 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD); khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng độc lập, tự do, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD.
- Động viên, khuyến khích đội ngũ hội viên, nhà báo, cộng tác viên báo chí… phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền về truyền thống quý báu, vai trò to lớn của QĐND Việt Nam nói chung và truyền thống của lực lượng vũ trang, phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 80 năm qua. Tôn vinh, khen thưởng, trao giải cho các tác giả có những tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia cuộc thi.
2. Yêu cầu
- Tổ chức triển khai tới các cơ quan báo chí của tỉnh; văn phòng đại diện, thường trú các báo, tạp chí Trung ương tại Vĩnh Phúc, chi hội, câu lạc bộ nhà báo trực thuộc tích cực tham gia cuộc thi, tạo ra phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể hội viên, nhà báo.
- Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc phải đảm bảo đúng định hướng, hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa chính trị sâu rộng.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tên cuộc thi
Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Tổ chức cuộc thi
Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi.
3. Công tác triển khai
Tổ chức phát động, triển khai sâu rộng Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc đến các cơ quan báo chí của tỉnh, các chi hội nhà báo, toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh và đội ngũ những người làm báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của tỉnh; văn phòng đại diện, phóng viên các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc tạo ra sự hưởng ứng tham gia tích cực, hiệu quả.
4. Nội dung cuộc thi
- Thông qua các tác phẩm báo chí tuyên truyền sâu rộng về lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc, phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong 80 năm qua và thành tựu sau 35 năm thực hiện Ngày hội QPTD trên địa bàn tỉnh.
- Tuyên truyền các phong trào, đợt thi đua gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD; những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị; những mô hình, điển hình tiên tiến; những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Những tấm gương điển hình cán bộ, chiến sĩ là người Vĩnh Phúc học tập và công tác tại các đơn vị Quân đội trong cả nước đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và chiến đấu.
- Ưu tiên tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới; cách thực hiện tác phẩm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu làm báo hiện đại hiện nay.
5. Thời gian đăng tải và gửi tác phẩm dự thi
- Thời gian đăng tải, phát sóng tác phẩm tham gia cuộc thi: Tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024.
- Thời gian nhận tác phẩm tham gia cuộc thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 11/11/2024 (theo dấu bưu điện).
Bài dự thi gửi về Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Liên hệ: Đồng chí Ngô Thị Ngọc Nhâm, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, điện thoại: 0986.691.237.
- Thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến trong tháng 12 năm 2024.
III. VỀ LOẠI HÌNH, CƠ CẤU, GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG
1. Loại hình: Báo truyền hình, báo phát thanh, báo in, báo điện tử, ảnh báo chí.
2. Cơ cấu: Mỗi loại hình báo chí gồm có giải A, B, C, Khuyến khích.
3. Hình thức thưởng: Tặng Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng.
4. Kinh phí thưởng: Từ nguồn ngân sách tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi; Ban hành Thể lệ cuộc thi
- Sau khi ban hành Kế hoạch để triển khai và tổ chức thực hiện, thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi do đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Trưởng ban.
- Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc chấm tác phẩm dự thi; ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc làm căn cứ xét chọn tác phẩm xuất sắc, trao giải.
2. Các cơ quan báo chí, các chi hội, câu lạc bộ nhà báo trực thuộc
- Đề nghị các cơ quan báo chí, các chi hội, câu lạc bộ nhà báo trực thuộc tuyên truyền về cuộc thi trên báo chí; triển khai tới toàn thể hội viên tích cực tham gia Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc.
- Các chi hội, câu lạc bộ nhà báo trực thuộc chủ động, hướng dẫn hội viên thu nộp tác phẩm dự thi theo đúng Thể lệ của cuộc thi.
- Ban Thư ký, Thư ký các chi hội nhà báo tham mưu với lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả các nội dung hưởng ứng, tham gia Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc; có các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng tác phẩm tham gia cuộc thi.
- Chỉ tiêu tác phẩm tham gia Cuộc thi báo chí với chủ đề “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc giao cụ thể cho các chi hội nhà báo như sau: Chi hội Báo Vĩnh Phúc, Chi hội Đài PT-TH Vĩnh Phúc, mỗi chi hội có ít nhất 30 tác phẩm tham gia; Chi hội Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Chi hội Sở Thông tin và Truyền thông có ít nhất 5 tác phẩm tham gia; Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh có ít nhất 02 tác phẩm tham gia; Chi hội Văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc có ít nhất 10 tác phẩm tham gia. Chỉ tiêu này được xác định là một trong những tiêu chí bình xét thi đua của các chi hội năm 2024.
3. Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc.
- Tham mưu cho Thường trực Hội Nhà báo tỉnh phát động, triển khai, trao giải và tổng kết cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng sâu rộng.
4. Phối hợp thực hiện
Trân trọng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp, tham gia Ban tổ chức Cuộc thi; phổ biến nội dung Cuộc thi sâu rộng trong đội ngũ cộng tác viên báo chí ở các đơn vị trực thuộc; tạo điều kiện một số nội dung có liên quan... để Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Cuộc thi thành công tốt đẹp.
 
Nơi nhận:
- Hội Nhà báo Việt Nam (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);                                                       
- Ban Tuyên giáo TU (b/c);
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;                      
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Các báo, tạp chí TW thường trú tại VP;
- Thư ký các Chi hội Nhà báo;
- Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy;
- Trung tâm VH, TT, TT huyện, thành phố;
- Lưu: VT.                                                                           
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 Nguyễn Đình Bảng
 
 
 
 
 
 
          
Lọc thông báo
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách thông báo
  • Xem nội dung thông báo

Hệ thống văn bản

Thư viện Video

Khai mạc Triển lãm Gốm và Sách với chủ đề “Lửa ấm làng quê”
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Vĩnh Phúc - Bản hòa âm đất nước
Truyện ngắn: Trên chuyến tàu đêm - Tác giả: Minh Ánh
Gặp gỡ tác giả bài xẩm: Vĩnh Phúc tang tình
Bến trăng - Nhạc: Minh Đoàn, thơ: Hải Thanh, trình bày: Anh Tuấn
Truyện ngắn: Người vắng mặt của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương
Truyện ngắn: Khoảng trời riêng; Đồng tiền rách của nhà văn Xuân Mai
Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc