Tìm kiếm: 

Giới thiệu chung

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC

Trụ sở:Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc
Địa chỉ :Đường Mê Linh, Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862633; Email: vannghevinhphuc@gmail.com

I. LÃNH ĐẠO HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Tung
Điện thoại: 0211.3712.135
DĐ: 0913.050.287
Email: ngoctungvpsxd2004@yahoo.com 

Phó chủ tịch: Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh)
Điện thoại: 02113.712.131
DĐ: 0943.914.555
Email: haithanhvnvp@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

          Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động Văn học Nghệ thuật. Hội nằm trong đội ngũ công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước.
          Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ và sự quản lý của UBND tỉnh. Hội hoạt động theo đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và là thành viên của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
 Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc có nhiệm vụ:
          a. Tập hợp, bồi dưỡng lực lượng văn học nghệ thuật trong tỉnh. Chú ý phát hiện tài năng trẻ, các hội viên là người dân tộc ít người đoàn kết thành đội ngũ vững vàng giàu lòng yêu nước, có ý chí mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, sáng tạo được nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, phản ánh sâu sắc, sinh động, chân thực cuộc sống xã hội, trước hết là phản ánh hiện thực của địa phương, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; góp phần làm phong phú nền văn học nghệ thuật Việt nam và góp phần tích cực ổn định tình hình đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; góp phần bồi dưỡng tâm hồn con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại.
          b. Góp phần khái thác, bảo tồn, phát triển tinh hoa truyền thống văn hoá, văn nghệ của địa phương. Phổ biến các tác phẩm văn nghệ trong tỉnh. Giới thiệu có chọn lọc những tác phẩm văn nghệ tiêu biểu trong nước và tinh hoa văn hoá thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật ngày càng cao của quần chúng nhân dân.
          c. Không ngừng nâng cao trình độ chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bám sát hoạt động thực tiễn của nhân dân, đẩy mạnh các sinh hoạt về học thuật, lý luận, phê bình để nâng cao trình độ nghề nghiệp. Trao đổi, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh với các hội bạn, tranh thủ sự giúp đỡ của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và của các Hội chuyên ngành Trung ương nhằm đẩy mạnh hạot động sáng tạo của Hội.
          d. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ở địa phương và Trung ương những chế độ chính sách về văn hoá, văn nghệ. Tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần, vật chất cho sự sáng tạo của văn nghệ sỹ. Hội được cấp kinh phí để hạot động, để đầu tư cho sáng tác của các văn nghệ sỹ. Hội được cấp kinh phí để hạot động, để đầu tư cho sáng tác, và để làm giải thưởng cho các tác phẩm, các công trình VHNT có giá trị tốt.
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN TRÌ, UV BTV TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TRAO HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA CHO HỘI VHNT VĨNH PHÚC
MÀN THẢ THƠ VĨNH PHÚC
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) lần thứ XVIII – năm 2013 tại Vĩnh Phúc


UBND tỉnh tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 65 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 – 12/2/2015)
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015
Đại hội Hội VHNT Vĩnh Phúc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) thành công tốt đẹp
Báo cáo tổng kết Hội thảo khoa học toàn quốc về chủ đề "vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay" (do PGS, TS Nguyễn hồng vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình, nghệ thuật Trung ương trình bày ngày 12/11/2014)
Lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Việt Nam - Đất nước – Con người” lần thứ 6 - 2014HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC
Địa chỉ : Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862633; Email:
vannghevinhphuc@gmail.com; vannghevinhphuc@yahoo.com