MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

(Ngày đăng: 09/04/2018, số lượt xem: 192)

 Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV (2016 - 2018) nhằm:

Tuyên truyền, phổ biến, phản ánh sâu rộng các sự kiện, hoạt động quản lý điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường trôn phạm vi cả nước.

Nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.„; tăng cường năng lực của cộng đồng trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với các lĩnh vực hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.

Tăng cường sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc phổ biến thông tin tới người dân, đồng thời tiếp nhận thông tin phản hồi từ cộng đồng nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng tác giả, tác phâm báo chí đạt chất lượng cao; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 2. Đối tượng

Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí và phù hợp với Thể lệ Giải thưởng.

Điều 3. Nội dung

Tác phẩm bảo chí dự Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV tập trung phản ánh nhóm nội dung, chủ đề trọng tâm sau đây:

Chủ đề 1: Phát hiện, phản ánh những tồn tại, bất cập trong ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, những tiêu cực, điểm nóng, những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Chủ đề 2: Tăng cường cải cách hành chính ngành tài nguyên và môi trường, áp dụng các giải pháp và công nghệ nhăm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường theo hướng tiết kiệm, đơn giản, hiệu quả, phục vụ lợi ích của cộng đông và doanh nghiệp.

- Chủ đề 3: Chuyển đổi mô hình phát triển, đề xuất các giải pháp ổn định sinh kế của người dân nhằm thích ứng với biên đôi khí hậu, phòng chông và giảm nhẹ các tác động của thiên tai, thời tiêt cực đoan.

Chủ đề 4: Tôn vinh những điển hình tiên tiến, mô hình mới, sáng kiến về cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới về tài nguyên và môi trường.

Chủ đề 5: Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước tài nguyên đa dạng sinh học, tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác theo định hướng phát triên bên vững; phản ánh tinh trạng sử dụng lãng phí tài nguyên.

Chủ đề 6: Tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, môi trường khu vực đô thị, nông thôn theo định hướng không đánh đổi kinh tế lấy bảo vệ môi trường; phản ánh các hoạt động kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn; những mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường.

Điều 4. Loại nh và thể loại tác phẩm báo chí

1. Báo in: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn; Xã luận, bình luận, chuyên luận; Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép;

2. Báo nói (phát thanh): Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, Chuyên đề phát thanh tổng họp; Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký;

3. Báo truyền hình: Tin, phóng sự, ký sự; Bình luận, giao lưu, tọa đàm; Phim tài liệu truyền hình;

4. Báo điện tử: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến; Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép;

Không xét các tác phấm: thơ, truyện ngắn, tiếu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài.

Điều 5. Điều kiện đối với tác phẩm báo chí dự xét Giải thưởng

1. Tác phẩm tham dự xét Giải thưởng là tác phẩm chưa đạt giải tại các cuộc thi, giải thưởng báo chí khác.

2. Tác phẩm dự xét Giải thưởng được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 0h00 ngày 01 tháng 5 năm 2016 đến 24h00 ngày 31 tháng 03 năm 2018.

3. Tác giả, cơ quan báo chí chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền các tác phâm đã được đăng tải.

4. Tác phẩm báo chí loại hình phát thanh, truyền hình phải gửi kèm đĩa hoặc, USB ghi tiếng, hình kèm theo lời bình in trên khô giây A4. Báo viêt, báo điện tử gửi kèm ấn phẩm báo chí đã được đăng tải và địa chỉ đường dn.

5. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm tham dự xét Giải thưởng để phục vụ mục đích tuyên truyền, lun trữ.

Điều 6. Cách thức gửi bài dự thi

Tác giả, nhóm tác giả gửi trực tiếp tác phấm dự thi: ghi  tác phẩm  trang, số báo, ngày phát hành và tên báo, cơ quan báo chí; tác phâm phát thanh, truyền hình ghi rõ ngày, giờ phát sóng, chuyên mục, cơ quan báo chí đăng phát và phải có xác nhận của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự thi gửi kèm theo tên thật, bút danh, địa chỉ và số điện thoại (nếu có) của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả.

Điều 7. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm

1. Thời gian: Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm  dự thi đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2018 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, khu đô thị mới cầu Giấy, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trên bì thư ghi rõ tác phẩm tham dự Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV; Chủ đề số.

3. Thông tin liên hệ:

Ông Lê Danh Hồng: s điện thoại: 0913.438.816; thư điện tử: ledanhhong@gmail .com.

Ông Phạm Ngọc Bách: số điện thoại: 0912.678.955; thư điện tử: pnbach@monre.gov.vn.

- Thư điện tử của Giải thưởng: giaithuongbaochitnmt@gmail.com.

Điều 8. Hội đồng xét Giải thưởng

Hội đồng xét Giải thưởng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Sơ khảo.

1. Hội đồng Chung khảo

Hội đồng Chung khảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập.

Thành phần gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên như sau:

Thứ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch.

Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch.

- Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại diện Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy viên.

Thành viên khác của Hội đồng là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông; các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Hội đồng Sơ khảo

Hội đồng Chung khảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập.

Thành phần gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên như sau:

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội đồng.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên khác của Hội đồng gồm đại diện cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường; cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường công tác chuyên môn về tuyên truyên, báo chí.

Hội đồng sơ khảo có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng chung khảo trong việc tiếp nhận, tổng hợp, chấm tác phẩm báo chí vòng sơ khảo theo quy định.

3. Hội đồng có trách nhiệm tố chức xét chọn và báo cáo Bộ trưỏttg Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định việc trao Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường.

4. Thành viên Hội đồng không được có tác phấm báo chí tham gia Giải thưởng này.

Điều 9. Tiêu chí và thang đim

Các tác phẩm báo chí được chấm theo thang đim 100. Cụ th như sau:

1. Tính thời sự, chính xác: 25 đim.

2.  Tác phẩm đảm bảo tính khách quan, giá trị thông tin cao đáp ứng theo các nội dung của Th lệ Giải thưởng: 20 điếm.

3. Nội dung tác phẩm có tác động rộng lớn, có sức lan tỏa lâu dài tới cộng đồng và phù hợp với xu hướng phát triến của xã hội: 20 đim.

4. Đ xuất được các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực: 20 điểm.

5. Hình ảnh trong tác phẩm đẹp, phản ánh đúng nội dung: 15 điểm.

Tác phẩm đạt giải phải đạt điểm trung binh từ 70 điểm tr lên.

Điều 10. Cơ cấu Giải thưng

1. Giải thưởng được trao theo 06 Chủ đề được quy định tại Điều 3; mỗi Chủ đề được trao 05 Giải thưởng gồm 01 Giải A, 01 Giải B, 03 Giải C.

2. Giải thưởng gồm: phù điêu, Bằng chứng nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiền thưởng, cụ thê:

Giải A: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

Giải B: 10.000.000d (Mười triệu đồng).

Giải C: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

2. Bên cạnh các Giải thưởng chính thức, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có các hình thức khen thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả và các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và có đóng góp cho sự thành công của Giải thưởng.

Điều 11. Lễ trao giải

Lễ trao Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường được t chức vào Chương trình truyền hình trực tiếp L phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giớnăm 2018./.

Nguồn: Quyết định số 871/QĐ-BTNMT ngày 20/3/2018
của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Thị Thanh Vĩnh