Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018

(Ngày đăng: 18/01/2018, số lượt xem: 117)

      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn, những đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Tuyên truyền về vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn. Biểu dương những doanh nghiệp điển hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); những tấm gương tận tụy của cán bộ công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ; những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt.

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59 /KH-LĐLĐ

     Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn

năm 2017 - 2018

 
 

 

 


 

          Căn cứ vào Kế hoạch số 32/KH-TLĐ ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện Kế hoạch như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn, những đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Tuyên truyền về vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn. Biểu dương những doanh nghiệp điển hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); những tấm gương tận tụy của cán bộ công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ; những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt.

2. Thông qua cuộc thi góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

3. Nâng cao vai trò, hiệu quả của báo chí nói chung và báo chí công đoàn nói riêng trong tuyên truyền về giai cấp công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

4. Việc tổ chức cuộc thi đảm bảo tính khách quan, chính xác, công tâm và hiệu quả. Tác phẩm dự thi phải là những bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, báo điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo pháp luật.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi tổ chức: Cuộc thi được tổ chức trong toàn quốc.

2. Thời gian: Xuất bản các tác phẩm từ ngày 01/8/2017 đến 01/5/2018

- Lễ phát động: Trong dịp kỷ niệm 28/7/2017

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 15/8/2017 – 10/5/2018

- Vòng chấm sơ khảo: Từ 16/5-30/5/2018

- Vòng chấm chung khảo: Từ 01/6-10/6/2018

- Tổng kết và trao giải: Đầu tháng 7/2018

3. Đối tượng tham dự: Là công dân Việt Nam, là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí thuộc các loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng điện tử) trong cả nước.

III. CHỦ ĐỀ VÀ THỂ LOẠI, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Chủ đề cuộc thi: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”.

2. Thể loại: Bao gồm các thể loại thuộc báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử.

3. Nội dung: Tác phẩm tham dự giải là các tác phẩm báo chí thể hiện chính xác, kịp thời, hiệu quả nội dung:

- Phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

- Phản ánh những đóng góp của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

- Những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn; Vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên; nâng cao đời sống của CNLĐ; các thiết chế của công đoàn phục vụ CNLĐ.

- Biểu dương những doanh nghiệp điển hình chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; những tấm gương tận tụy của cán bộ công đoàn, những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt trong bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018 trong CNVCLĐ. Những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh; Vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên; nâng cao đời sống của CNLĐ; các thiết chế của công đoàn phục vụ công nhân lao động.

- LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, các công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp và CĐCS trực thuộc phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện Kế hoạch, triển khai trong CNVCLĐ cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1.  Giải truyền hình, phát thanh: 01 giải A trị giá 15 triệu đồng; 01 giải B trị giá 10 triệu đồng; 02 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 03 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

2.  Giải báo in, báo điện tử: 01 giải A trị giá 15 triệu đồng; 01 giải B trị giá 10 triệu đồng; 02 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 05 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

3. Giải chuyên đề tác phẩm hay viết về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên và xây dựng thiết chế công đoàn”: 01 giải trị giá 15 triệu đồng.

  Tổng số giải thưởng:         17 Giải

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, các Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và CĐCS trực thuộc triển khai tới 100% CĐCS và CNVCLĐ trên địa bàn. Mọi thông tin liên hệ đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số điện thoại 0916569566; 04.39421519.

 

 Nơi nhận:

- Ban TG Tổng LĐLĐVN (b/c);

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy (b/c)

- TT LĐLĐ tỉnh (c/đ);

- Các Ban, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh (t/h);

- LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, các CĐ ngành, CĐ các KCN, và CĐCS trực thuộc (t/h);

- Lưu VT, TG.

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
  PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

 

 

Đỗ Quang Thanh

 

 

 

 

Vũ Hương Xuân
Các tin khác