CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Hướng dẫn quy trình tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2024

(Ngày đăng: 21/06/2019, số lượt xem: 479)

    UBND TỈNH VĨNH PHÚC                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

       Số: 50/ HD – VHNT                                                            Vĩnh Phúc, ngày 2 tháng 4 năm  2019     

 

HƯỚNG DẪN   

Quy trình tổ chức Đại hội các Chi hội nhiệm kỳ 2019- 2024 

 

Thực hiện Thông tri số 19-TT/TU, ngày 07/3/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về lãnh đạo Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kế hoạch số 40/ KH – VHNT ngày 15/3/2019 của Hội VHNT Vĩnh Phúc về tổ chức Đại hội Hội VHNT Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2019 – 2024; Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật xây dựng Hướng dẫn quy trình tổ chức Đại hội các Chi hội, nội dung cụ thể như sau:

I. XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI HỘI NHIỆM KỲ 2014- 2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2019 – 2024:

1. Đánh giá khái quát tình hình hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ 2014- 2019

- Tình hình tư tưởng hội viên;

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động.

2. Kết quả đạt được (có so sánh với nhiệm kỳ trước):

- Về sáng tác và phổ biến tác phẩm;

- Giải thưởng đạt được;

- Về công tác phát triển hội viên.

3. Đánh giá chung

- Đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân;

- Những bài học kinh nghiệm;

- Những đề xuất, kiến nghị.

4. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019- 2024

- Về công tác tổ chức;

- Về công tác chuyên môn.

II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Trang trí khánh tiết:

Việc trang trí khánh tiết hội trường Đại hội các Chi hội do Văn phòng Hội, bộ phận Tạp chí VNVP thực hiện (các Chi hội báo cáo Thường trực Hội thời gian chính thức Đại hội, ít nhất trước 05 ngày).

2. Nội dung Đại hội:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2.2. Tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và Phương hướng nhiệm kỳ 2019- 2024 của Hội VHNT tỉnh.

2.3. Tham gia dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội.

2.4. Bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Bầu 01 Chi hội trưởng

- Bầu từ 01- 02 Chi hội phó (xin ý kiến Thường trực Hội và báo cáo dự kiến nhân sự).

        - Phương pháp:

          + Chi hội trưởng, Chi hội phó khóa VIII giới thiệu danh sách, Đại hội giới thiệu bổ sung

         + Chốt danh sách đề cử, ứng cử.

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.

        2.5. Lấy phiếu giới thiệu UV BCH Hội khóa IX:

       - Căn cứ đề án nhân sự phân bổ, các Chi hội giới thiệu người Chi hội tham gia BCH khóa IX (lấy theo số phiếu từ cao xuống thấp).

       - Hình thức: Bỏ phiếu kín.

         3. Trình tự tổ chức Đại hội:

         3.1. Phần trù bị Đại hội (trước khi Đại hội chính thức), nội dung gồm:

        - Điểm danh hội viên;

       - Bầu Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký (bằng phương pháp biểu quyết giơ tay);

       - Thông qua quy chế, nội quy và chương trình làm việc của Đại hội.

        3.2. Đại hội chính thức:

       - Chào cờ (hát Quốc ca).

       - Mời Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký lên làm việc.

       -  Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

        - Thông qua Báo cáo hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Thông qua Báo cáo góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và Phương hướng nhiệm kỳ 2019- 2024 của Hội VHNT tỉnh.

- Thông qua Báo cáo góp ý sửa đổi Điều lệ Hội.

        - Thảo luận.

        - Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh phát biểu.

        - Bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó:

        + Đại hội thảo luận số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu Chi hội trưởng, Chi hội phó (ứng cử, đề cử, chốt danh sách).

      + Bầu Ban kiểm phiếu và thực hiện các nội dung theo quy trình bầu cử.

       + Công bố kết quả bầu cử Chi hội trưởng, Chi hội phó.

       - Lấy phiếu giới thiệu UV BCH Hội khóa IX:

       + Căn cứ đề án nhân sự phân bổ, các Chi hội giới thiệu người Chi hội tham gia BCH khóa IX: Lưu ý hội viên nên đề cử các trường hợp đã trúng cử Chi hội trưởng, Chi hội phó (phiếu không hợp lệ là phiếu ghi quá số lượng người được phân bổ hoặc đề cử người không phải là Hội viên của Chi hội).

        + Lấy theo số phiếu từ cao xuống thấp theo số lượng nhân sự được phân bổ, công bố kết quả bầu cử (nhưng phải có số phiếu quá bán).

      - Thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết).

      - Bế mạc Đại hội.

      - Chào cờ.

       4. Thời gian tổ chức và báo cáo kết quả Đại hội:

       4.1. Thời gian Đại hội:

       - Các Chi hội bắt đầu triển khai tổ chức Đại hội Chi hội theo Kế hoạch số 40 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/8/2019.

       -  BCH chọn Chi hội thơ làm Đại hội điểm tổ chức vào cuối tháng 6/2019.

       4. 2. Báo cáo kết quả Đại hội:

       Kết thức Đại hội, các Chi hội báo cáo kết quả Đại hội bằng văn bản về Thường trực Hội trước ngày 30/8/2019 (qua Văn phòng Hội) để phục vụ Đại hội Hội VHNT tỉnh, các văn bản gồm:

        - Nghị quyết Đại hội;

  - Biên bản bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó và giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hội;

  - Tổng hợp ý kiến tham gia vào báo cáo của Hội và sửa đổi Điều lệ.

       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       - Chi hội trưởng các Chi hội chuyên ngành xây dựng Kế hoạch chi tiết Đại hội của Chi hội, trình Thường trực Hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

        - Thường trực Hội sẽ duyệt Báo cáo tổng kết của các Chi hội từ 01/6/2019 đến hết ngày 20/6/2019, tại Văn phòng Hội.

- Văn phòng Hội, bộ phận Tạp chí VNVP chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ tốt Đại hội các Chi hội tại phòng họp tầng 3- Trụ sở Hội VHNT Vĩnh Phúc.

Trên đây là Hướng dẫn Quy trình tổ chức Đại hội các Chi hội nhiệm kỳ 2019- 2024. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có bất cập, lãnh đạo Chi hội báo cáo Thường trực Hội cho ý kiến.

 

Nơi nhận:                                                                           TM. BCH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

- Các Chi hội Hội VHNT;                                                                            CHỦ TỊCH

- CT, PCT Hội;                                                                                                Đã ký

- VP, TCVNVP;

- Website của Hội;  

- Lưu: VT.                                                                                               Bùi Xuân Thanh

Vũ Hương Xuân
Các tin khác