CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Hướng dẫn công tác tổng kết Chi hội và bình xét khen thưởng năm 2018

(Ngày đăng: 06/11/2018, số lượt xem: 316)

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tổng kết Chi hội và bình xét khen thưởng năm 2018 

 Để đánh giá kết quả và ghi nhận những thành tích hoạt động Văn học Nghệ thuật trong năm 2018 của các tập thể và cá nhân; Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật hướng dẫn các Chi hội tổ chức tổng kết và bình xét khen thưởng năm 2018 như sau:

I. Công tác tổng kết: Yêu cầu các chi hội tổ chức tổng kết với các nội dung sau:

- Đánh giá tình hình tư tưởng hội viên, kết quả sáng tác, hoạt động VHNT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của chi hội (đánh giá ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những đề xuất, kiến nghị);

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của chi hội trong năm 2019; 

       - Bình xét khen thưởng năm;

        - Thu hội phí.                                                                                  

II. Công tác thi đua khen thưởng:

1. Đối tượng xét khen thưởng: Tập thể và cá nhân là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và là cộng tác viên Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc.

2. Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

- Giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

3. Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét và đề nghị khen thưởng:

a. Tiêu chuẩn:

* Đối với tập thể chi hội, phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Chi hội đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, các cuộc vận động sáng tác do Hội và Hội chuyên ngành phát động;

- Có giải thưởng của tập thể hoặc cá nhân trong các cuộc thi, triển lãm, liên hoan của tỉnh trở lên (đối với các chuyên ngành có tổ chức);

- Sinh hoạt chi hội đều.

* Đối với cá nhân hội viên, phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Phải có tác phẩm được in trên Tạp chí VNVP trong năm hoặc có tác phẩm được xuất bản, trưng bày triển lãm, phổ biến trong năm 2018 có chất lượng, được dư luận đánh giá tốt;

- Tích cực tham gia các hoạt động của Hội và chi hội; tham gia đầy đủ các cuộc họp của chi hội và Hội. Đóng hội phí đủ. Nếu là cán bộ lãnh đạo chi hội, các Ban công tác trở lên phải hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được Hội phân công.

b. Chỉ tiêu bình xét:

* Về Bằng khen của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (các Chi hội tự nhận xét thông qua Chi hội và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Hội xét duyệt đề nghị lên Liên hiệp và chỉ xét tập thể. Liên hiệp không khen thưởng cho cá nhân).

- Chỉ tiêu:

 Tập thể: Trên cơ sở chi hội đề nghị và tiêu chí nêu trên; Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội xét chọn 03 chi hội chuyên ngành tiêu biểu trong năm 2018 đề nghị UBTQ Liên hiệp khen.

* Về  Giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc:

- Chỉ tiêu:

+ Tập thể: Trên cơ sở Chi hội đề nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội sẽ xét chọn 03 chi hội chuyên ngành để khen thưởng.

+ Cá nhân:

     - Đối với Chi hội dưới 30 hội viên bình bầu 1 cá nhân tiêu biểu

     - Đối với chi hội từ 30 hội viên trở lên bình bầu 2 cá nhân tiêu biểu.

Cá nhân phải được Hội nghị Chi hội biểu quyết đa số đồng ý.

* Ban biên tập xét đề nghị 01 cá nhân là cộng tác viên tích cực đề nghị tặng Giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

 3. Thời gian:

Các Chi hội tiến hành tổng kết, gửi báo cáo tổng kết và danh sách đề nghị khen thưởng kèm báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về Văn phòng Hội chậm nhất ngày 05/12/2018.

 

Đề nghị các Chi hội triển khai kịp thời, đúng kế hoạch để công tác tổng kết đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:                                                           TM. BCH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

- CPCT Hội;                                                                                                     CHỦ TỊCH

- Ông (bà) Chi hội trưởng;                                                                                

- Ban Biên tập TCVNVP;

- Website của Hội;     

- Lưu: VT.         

                                                                                                

                                                                                                                    Bùi Xuân Thanh

 

Nguyễn Thị Thanh Vĩnh
Các tin khác