CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác và phát hành biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên

(Ngày đăng: 14/08/2019, số lượt xem: 936)

 

ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNHPHÚC

HUYỆN UỶ BÌNH XUYÊN

*

Số   136 -KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Bình Xuyên, ngy 29 tháng 7 năm 2019 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi sáng tác và phát hành

 biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên

 

Thực hiện Thông báo số 864-TB/HU ngày 18/6/2019 của Thường trực Huyện ủy v việc đồng ý chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác và phát hành biểu trưng logo huyện Bình Xuyên; hướng tới chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu huyện Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm quảng bá giới thiệu Bình Xuyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng. Ban Th­ường vụ Huyện uỷ Bình Xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng logo huyện Bình Xuyên như sau:

          I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1- Mục đích:

          - Cuộc thi sáng tác biểu trưng logo huyện Bình Xuyên nhằm mục đích chọn mẫu biểu trưng thể hiện nét đặc trưng tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện Bình Xuyên.

- Biểu trưng được chọn sẽ sử dụng cho công tác tuyên truyền, quảng bá huyện Bình Xuyên; sử dụng in ấn trên các tạp chí, sách báo, tập san, các tặng phẩm của huyện và việc giao dịch trong và ngoài huyện.

          2- Yêu cầu:

          - Biểu trưng phải mang tính khái quát cao, thể hiện tính lịch sử, văn hóa, cách mạng và hiện đại.

          - Biểu trưng biểu hiện dưới dạng bản vẽ đồ họa, phù điêu đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học, bản sắc văn hoá dân tộc và tính hiện đại, đồng thời đảm bảo được tính trường tồn theo thời gian, dễ dàng nhận biết không giống với những biểu trưng đã có.

          - Không phức tạp về đường nét và màu sắc đảm bảo thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi nhằm sử dụng được trên các văn bản, các công trình kiến trúc.

          - Tiến hành tổ chức xây dựng biểu trưng phải đảm bảo tính dân chủ, đoàn kết, khách quan, an toàn và tiết kiệm.

II- NỘI DUNG, THỜI GIAN CUỘC THI:

            1- Chủ đề: Thiết kế (vẽ hoặc điêu khắc) biểu trưng logo huyện Bình Xuyên.

          2- Tên: Cuộc thi sáng tác biểu trưng logo huyện Bình Xuyên

III- CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN HÀNH:

1- Giai đoạn 1: Các bước chuẩn bị cuộc thi:

          - Bước 1: Xây dựng kế hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Bình Xuyên. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức họp với đại diện Hội Mỹ thuật, Lãnh đạo sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng Giám khảo cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi xây dựng thể lệ, quy chế cuộc thi và một bản thuyết minh giới thiệu tóm tắt một số nét tiêu biểu về Đất và người Bình Xuyên.

- Bước 2: Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Bình Xuyên. Thành phần Hội nghị gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và mời một số họa sỹ chuyên và không chuyên trong, ngoài tỉnh; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư chi, Đảng bộ trực thuộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Bình Xuyên thông qua Bản tin tuyên truyền, Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. Đăng quảng cáo mời dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và huyện.

2- Giai đoạn 2: Tổ chức chấm thi và hội thảo:

a/ Hội đồng Giám khảo chấm thi 02 vòng: Vòng 1 chọn 15 bài thi, vòng 2 chọn 03 bài xuất sắc.

b/ Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện cho 15 logo đã chọn ở vòng 1. Cách tiến hành:

- Ở Huyện:

+ Tổ chức hội nghị lấy ý kiến gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện một số đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

+ Tổ chức một phòng trưng bày triển lãm lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Đối với cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội không tổ chức hội nghị, Ban tổ chức gửi mẫu đến đơn vị cơ sở lấy kết quả qua trắc nghiệm.

- Ở chi, Đảng bộ: Đồng chí Bí thư chi, Đảng bộ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đại diện các tổ chức đoàn thể, CB, CC,VC (với các cơ quan), quần chúng nhân dân (với các xã, thị trấn).

(Ban Chỉ đạo sẽ gửi các mẫu vẽ để chi, Đảng bộ đóng góp ý kiến bằng các hình thức thích hợp).

          c/Tổ chức Hội thảo tại huyện thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo; đại diện Hội Mỹ thuật; Lãnh đạo sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, tham gia hoàn thiện 03 bài thi được chọn ở vòng 2. Sau đó tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện bỏ phiếu kín chọn 01 giải nhất và 02 giải khuyến khích; bài thi đạt giải nhất sẽ được chọn làm logo của huyện.

          d/ Tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi, trao giải trong cuộc thi.

3- Giai đoạn 3: Tổ chức in ấn và chính thức phát hành logo huyện.

          IV- ĐỐI TƯỢNG, THỂ LỆ,THỜI GIAN, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ CUỘC THI.

1- Đối tượng dự thi:

          - Mọi công dân trong, ngoài huyện đều có thể tham gia dự thi.

          2- Thể lệ cuộc thi:

- Giao cho Ban tổ chức cuộc thi xây dựng thể lệ đảm bảo tính dân chủ, công bằng, công khai và được phổ biến rộng rãi.

3- Thời gian:

-  Dự kiến từ tháng 7 năm 2019 đến hết 31/12/2019.

4- Giải thưởng:

- 01 tác phẩm logo được chọn sử dụng: 50.000.000 đồng.

  - 02 tác phẩm được chọn: 20.000.000 đồng.

5- Kinh phí cuộc thi:

- Lấy từ ngân sách huyện.

          V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            - Thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi do đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên là lãnh đạo các cơ quan Tuyên giáo, Văn Phòng Huyện ủy; Phòng Văn hóa -TT; Trung tâm Văn hóa TT-TT.

          - Giao cho Ban Chỉ đạo cuộc thi thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo cuộc thi. Ban Tổ chức tham mưu xây dựng hướng dẫn thực hiện kế hoạch, thể lệ, quy chế cuộc thi.

          - Giao cho Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Bình Xuyên sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, đăng trên Bản tin tuyên truyền huyện. Đăng quảng cáo mời dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện và xã, thị trấn, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tổ chức các hội nghị hội thảo.

          - Giao cho UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính-kế hoạch nghiên cứu cấp kinh phí cho cuộc thi, Phòng Văn hóa - TT huyện tham mưu ra các văn bản liên quan đến cuộc thi, phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam; Sở Văn hóa, thể thao&du lịch tỉnh Vĩnh Phúc; các họa sỹ, nhà điêu khắc có uy tín để thực hiện theo kế hoạch của Huyện ủy.

Trên đây là kế hoạch cuộc thi sáng tác biểu trưng logo huyện Bình Xuyên, kế hoạch này thay thế Kế hoạch 130-KH/HU, ngày 26/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài huyện tham gia để cuộc thi đạt kết quả tốt nhất./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Sở Văn hóa, TT và DL Vĩnh Phúc;

- Thường trực HU;

- Các chi, Đảng bộ trực thuộc huyện;

- L­ưu VPHU, BTG.

T/M BAN THƯ­ỜNG VỤ

PHÓ BÍ TH­Ư

 

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Ngọc Phi

 


 

 

HUYỆN ỦY BÌNH XUYÊN

BTC CUỘC THI SÁNG TÁC LOGO HUYỆN BÌNH XUYÊN

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Bình Xuyên, ngày  30  tháng 7 năm 2019

Số:            01 /TL-BTC

 

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên

 
 

 


          Căn cứ Quyết định số 3112-QĐ/HU ngày 26/6/2019 của Huyện ủy Bình Xuyên về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ Kế hoạch số 130 KH/HU ngày 26/6/2019 của Huyện ủy Bình Xuyên, về việc tổ chức cuộc thi sáng tác và phát hành biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên. Để triển khai có hiệu quả cuộc thi, Ban Chỉ đạo thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên như sau:

I. Đối tượng tham dự

- Mọi công dân trong, ngoài huyện và sinh viên các trường Mỹ thuật đều có thể tham dự.

- Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo nếu gửi tác phẩm dự thi thì không được tham gia chấm giải.

- Mỗi tác giả được tham gia tối đa 03 tác phẩm.

       II. Thời gian nhận tác phẩm, xét giải và công bố kết quả

- Phát động cuộc thi tại Bình Xuyên vào cuối tháng 7/2019.

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài huyện từ tháng 08 năm 2019.

- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 30/10/2019 (theo dấu Bưu điện).

- Thời gian chấm, xét giải:

+ Vòng 01: Từ ngày 05/11/2019 đến 15/11/2019

 (lựa chọn 15 mẫu vào vòng 02).

+ Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 15 Logo chọn ở vòng 01; tổ chức trưng bày lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian từ 16/11/2019 - 30/11/2019.

+ Vòng 02: từ ngày 05/12/2019 đến ngày 10/12/2019, chọn 03 Logo.

- Tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng bộ, bỏ phiếu chọn 01 giải nhất, 02 giải khuyến khích. Logo đạt giải nhất được chọn làm Logo của huyện.

- Tổng kết trao giải cuộc thi: Cuối tháng 12 năm 2019.

* Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh các mốc thời gian nói trên cho phù hợp với yêu cầu thực tế trong quá trình diễn ra cuộc thi và sẽ có thông báo cụ thể.

        III. Yêu cầu đối với tác phẩm

3.1. Nội dung thể hiện

- Biểu trưng dự thi phải khái quát được giá trị, tinh hoa về lịch sử, truyền thống văn hóa, văn hiến, thể hiện được hình ảnh mang đậm nét đặc trưng của huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc.

- Biểu trưng dự thi phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như tính thẩm mỹ, khoa học, sự độc đáo trong sáng tạo, ấn tượng với công chúng, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ; thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên mọi chất liệu mà không bị mất nét, dính nét, thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.

- Biểu trưng dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu tượng nào trong và ngoài nước.

- Biểu trưng dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, diễn đàn…), chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào.

- Chữ ghi trên biểu trưng (nếu có) phải thật đơn giản, đẹp, dễ đọc, phong cách của chữ phải hài hòa với giải pháp tạo hình chung của biểu trưng.

3. 2. Hình thức thể hiện

3.2.1. Tác phẩm dự thi

- Mẫu biểu trưng được trình bày, bố cục theo chiều dọc trên khổ giấy trắng A4 (21cm x 29,7cm) được thể hiện dưới dạng đồ họa, mảng bẹt, không vờn khối, sử dụng tối đa 03 màu.

- Phía trên tờ giấy ghi dòng chữ:

 “MẪU BIỂU TRƯNG CỦA HUYỆN BÌNH XUYÊN”.

- Giữa tờ giấy là mẫu biểu trưng hoàn chỉnh, thiết kế màu, có kích thước chiều rộng là 15cm (chiều lớn nhất).

- Bên dưới có 02 mẫu thu nhỏ (kích thước mỗi biểu trưng thu nhỏ là 03cm), một mẫu có màu giống như mẫu lớn (bên trái), một mẫu chỉ có màu đen trắng, có sắc độ đúng với màu biểu trưng gốc dự thi (bên phải).

- Mặt trước tờ giấy vẽ mẫu dự thi không ghi thông tin cá nhân, không được  sử dụng bất kỳ ký hiệu nhận biết nào khác. Mặt sau góc phải, phía dưới tờ giấy ghi một mã số riêng do tác giả tự chọn, gồm 1 chữ cái và 5 chữ số (ví dụ: A 34512 hoặc B 97845….), mã số của mỗi tác phẩm phải đảm bảo trùng khớp từ bản thiết kế, bản thuyết minh và bản đăng ký dự thi.

3.2.2. Bản thuyết minh ý nghĩa biểu trưng (ý tưởng)

Mỗi biểu trưng dự thi phải có phần thuyết minh riêng, nêu rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm (không quá 300 từ). Trên bản thuyết minh không ghi họ tên của tác giả. Bên góc trái phía trên có hình mẫu biểu trưng dự thi thu nhỏ có màu giống như mẫu lớn (3cm); giữa tờ giấy ghi nội dung thuyết minh của biểu trưng; bên góc phải phía dưới là mã số dự thi của mẫu chính trên bài thi.

IV. Hồ sơ dự thi gồm có

Gồm 01 (một) phong bì lớn:

- Bên ngoài ghi rõ: “Tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Bình Xuyên”

- Bên trong chứa các nội dung cần thiết sau:

1. Tác phẩm dự thi.

2. Bản thuyết minh ý nghĩa biểu trưng

3. Phiếu dự thi, giấy cam kết và bản quyền tác giả (theo mẫu của ban tổ chức): để trong phong bì được chính tác giả niêm phong dán kín, bên ngoài chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi và chỉ được mở ra sau khi có kết quả của ban giám khảo.

4. Đĩa DVD hoặc USB lưu mẫu dự thi chứa các file như sau: file thiết kế biểu tượng trên phần mềm Coreldraw hoặc JPEG có độ phân giải tốt nhất; file chứa bản thuyết minh ý tưởng trên Office Word.

5. 02 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tác giả để Ban tổ chức liên hệ khi cần thiết)

V. Địa điểm nhận tác phẩm

- Tác phẩm dự thi được đóng kín vào 01 phong bì lớn và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) theo địa chỉ:

Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi nhận: Ban Tuyên giáo Huyện y Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh- huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc.

        - Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia không đúng thời gian quy định (căn cứ theo dấu bưu điện) và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

VI. Quyền và trách nhiệm của người dự thi

         Các cá nhân, tổ chức dự thi có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Thể lệ này và phải đảm bảo:

       - Biểu trưng dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.

       - Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đạt giải, tác giả dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

       - Không được sử dụng mẫu thiết kế đã được chọn làm biểu trưng huyện Bình Xuyên trong cuộc thi này vào bất kỳ mục đích nào khác.

       - Tác giả của mẫu thiết kế được chọn làm biểu trưng huyện Bình Xuyên có trách nhiệm nộp bổ sung file mềm và chỉnh sửa mẫu được chọn cho phù hợp theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

       - Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả trúng giải chi trả.

        VII. Thể thức chấm, xét giải

7.1. Thể thức chấm

Ban Tổ chức tiến hành chấm điểm qua 2 vòng:

- Vòng 01: Lựa chọn 15 tác phẩm tốt nhất để đưa vào vòng 02.

- Vòng 02: lựa chọn 03 tác phẩm có chất lượng tốt nhất theo tiêu chí của Ban Tổ chức trong số 15 tác phẩm của vòng sơ khảo sau khi đã tiếp thu các ý kiến đóng góp qua các hội nghị và phiếu lấy ý kiến của Ban Tổ chức và trên cơ sở đó lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất làm logo của huyện và trao giải theo cơ cấu ở mục VIII.

- Hội đồng chấm vòng 01 và hội đồng chấm vòng 02 thực hiện việc chấm điểm, xét các tác phẩm đạt giải theo tiêu chí và các thang điểm, bảng điểm cụ thể, khách quan, khoa học.

        - Tất cả các tác phẩm dự thi đều được mã hóa theo quy định riêng của Ban Tổ chức, không rõ tác giả và địa chỉ tác giả để việc chấm được khách quan.

        7.2. Tiêu chí xét chọn tác phẩm

        - Biểu trưng Logo phải dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng; có tính liên tưởng, liên kết cao.

        - Phải diễn tả được những đặc trưng rõ nét nhất của huyện Bình Xuyên. biểu trưng phải được tạo hình trên cơ sở tinh lọc về hình, mảng, màu sắc theo ngôn ngữ đồ họa. Toàn bộ các yếu tố hình thức của biểu trưng được bố cục hài hòa giữa các yếu tố: diện tích, mảng, chữ, khung, màu sắc…

- Biểu trưng phải đảm bảo có thể ứng dụng, thể hiện trên nhiều chất liệu; làm bộ nhận dạng thương hiệu với các địa phương khác.

        - Thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên mọi chất liệu mà không bị mất nét, dính nét, thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.

VIII. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng cho các tác phẩm đạt giải theo cơ cấu và giá trị giải thưởng sau:

- 01 giải Logo chọn được sử dụng, trị giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

- 02 logo còn lại, mỗi tác phẩm trao giải trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

        IX. Sử dụng tác phẩm

Cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Bình Xuyên nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Bản quyền các tác phẩm đoạt giải thuộc về UBND huyện Bình Xuyên.

Tất cả các tác phẩm dự thi Ban Tổ chức không trả lại tác giả.

        X. Ban Giám khảo

Thành lập Ban Giám khảo gồm một số họa sỹ có uy tín ở trung ương và đại diện một số cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thuộc trung ương và của tỉnh ở 2 cấp độ: Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo.

Ban Giám khảo làm việc theo nguyên tắc: Thảo luận tập thể các tác phẩm dự thi, sau đó từng thành viên Ban Giám khảo xét chọn và bỏ phiếu kín đối với từng tác phẩm dự thi theo đúng quy chế đã được ban hành.

XI.  Địa điểm tổ chức lễ phát động sáng tác, tổng kết và trao giải

a. Tổ chức hội nghị phát động sáng tác:

- Tại huyện Bình Xuyên vào tháng cuối tháng 7/2019: Hội trường UBND huyện.

 - Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Tổng kết và trao giải vào cuối Quý IV năm 2019 tại Hội trường UBND huyện Bình Xuyên (BTC sẽ có thông báo cụ thể sau).

XII. Những quy định khác có liên quan

-       Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên được toàn quyền sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải.

-       Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng, Bằng khen của tác giả đạt giải cuộc thi.

-       Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm biểu trưng chính thức của huyện Bình Xuyên.

-       Mọi thông tin có liên quan đến cuộc thi sẽ được cập nhật, thông báo trên: Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử huyện Bình Xuyên và các kênh thông tin do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên thực hiện.

        - Tác giả đạt giải khi đi nhận giải thưởng cần xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các tập thể và cá nhân trong và ngoài huyện để Cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên thành công tốt đẹp./.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ CAM KẾT CỦA TÁC GIẢ

Tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên

 
 

 


      

       Kính gửi: Ban Chỉ đạo cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên.

 

       I. Thông tin về tác giả và tác phẩm dự thi

- Tên cá nhân/tổ chức tham gia:…………………………………………………

- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức):.................................................................

- Chức vụ:.....................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................

- Giới tính:....................................................................................................................

- Số CMND:...............................Ngày cấp.................Nơi cấp:...................................

- Địa chỉ liên hệ:...........................................................................................................

- Điện thoại:..................................................................................................................

- Email:.........................................................................................................................

2. Số lượng tác phẩm dự thi:.......................................................................................

       3. Mã số dự thi (gồm 1 chữ cái và 5 chữ số do tác giả tự chọn cho mỗi tác phẩm).......................................................................................................................

4. Thành phần hồ sơ kèm theo

- Tác phẩm dự thi (có ghi mã số riêng do tác giả tự chọn).

- Bản thuyết minh ý nghĩa biểu trưng.

- 01 đĩa DVD hoặc USB chứa file.

- 02 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tác giả)

       II. Cá nhân/tổ chức tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên cam kết

      Cam kết toàn bộ thông tin, tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Bình Xuyên là hoàn toàn đúng sự thật, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và chưa từng dự thi, chưa từng công bố, sử dụng trước đây trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng.

              Trong trường hợp có tranh chấp về bản quyền đối với một phần hay toàn bộ tác phẩm dự thi, cá nhân/tổ chức sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban chỉ đạo cuộc thi về tính trung thực của bản đăng ký và cam kết này.

                                                                       ................,ngày........tháng.......năm 20....

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

                                                                        (Minh họa mặt trước của tác phẩm dự thi)

 

MẪU BIỂU TRƯNG CỦA HUYỆN BÌNH XUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu biểu trưng hoàn chỉnh, thiết kế màu

(kích thước chiều lớn nhất: 15cm)

 

 

 

 

 

Mẫu thu nhỏ màu giống như mẫu lớn (kích thước chiều lớn nhất: 3cm)

 

 

 

 

Mẫu thu nhỏ màu đen trắng, có sắc độ đúng với màu mẫu lớn (kích thước chiều lớn nhất: 3cm)

 

 

 

                                                                              (Minh họa mặt sau của tác phẩm dự thi)

                                      

                                                                     Mã số dự thi:................................................... 

                                         (Minh họa mặt trước bản thuyết minh ý nghĩa của biểu trưng) 

 

 

Mẫu thu nhỏ màu giống như mẫu lớn (kích thước chiều lớn nhất: 3cm)

 

    Phần thuyết minh nêu rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm

                                                                                    Mã số dự thi:..

Vũ Hương Xuân