CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật

(Ngày đăng: 23/08/2019, số lượt xem: 620)

       Từ ngày 20 - 22/8/2019, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật" tại thành phố Hải Phòng. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cùng các thành viên trong hội đồng đã tới dự và trực tiếp truyền đạt kiến thức tại hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

       Tham dự hội nghị tập huấn lần này gồm 252 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh (thành phố); cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ (Sở VHTTDL); lãnh đạo các hội VHNT; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về VHNT là những cán bộ làm công tác tuyên giáo, văn hóa văn nghệ, báo chí và xuất bản thuộc 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hội nghị truyền đạt các chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành  Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tình hình Sân khấu, Điện ảnh hiện nay - Vấn đề và giải pháp; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật.

          Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Mục tiêu của hội nghị là giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; kết quả và những vấn đề đặt ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; nắm bắt thực tiễn đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật nói chung, thực trạng và định hướng phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

 

Ban tổ chức tổng kết hội nghị tập huấn và trao chứng chỉ cho các học viên

           Đây là hội nghị thứ 18 do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tính từ năm 2009 đến nay; Đây cũng là một trong những hoạt động chuyên môn thường niên của hội đồng. Trên cơ sở nội dung học tập tại hội nghị, các học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật ở địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, xác định định hướng phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý;  tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học, nghệ thuật, làm lành mạnh đời sống văn hóa - văn nghệ của đất nước trong tình hình mới.

Hoàng Cúc

Vũ Hương Xuân